×

The Gospel Coalition is een coalitie!

De titel van dit artikel is niet bedoeld als een simpel voorbeeld van het intrappen van een open deur. De titel is bedoeld om de aandacht van supporters en critici van TGC te vestigen op een belangrijk standpunt dat iedereen van ons bestuur als vanzelfsprekend aanvaardt, maar waarvan veel lezers zich niet bewust zijn. Bestuursleden hebben zes maanden gesproken over het publiceren van zoiets als dit en hier is het dan.

We zijn geen monoliet, geen eenheidsworst; we zijn een coalitie. Wat ons samenbindt is onze gezamenlijke toewijding aan het evangelie van Jezus Christus zoals dat is verwoord in onze basisdocumenten (Foundation Documents) – onze geloofsbelijdenis en onze theologische visie voor de evangeliebediening. Daarmee zijn we stevige ‘confessionalisten’. Bovendien hebben we geprobeerd om deze documenten zo te formuleren dat duidelijk wordt dat onze gehechtheid aan belijdenisdocumenten niet louter een intellectuele kwestie is, maar zich uit moet werken in de aanbidding van onze Schepper en Verlosser, in een radicaal veranderd leven onder de heerschappij van koning Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat ons samenbindt. Maar we verschillen onderling ook sterk. Ons bestuur bestaat uit Anglicanen, Baptisten, voorgangers van vrije gemeenten, onafhankelijken, presbyterianen; uit voorgangers van heel verschillende leeftijden, achtergronden, culturen, rassen en geografische locaties; uit leiders met verschillende theologische opvattingen over de gewenste vorm van kerkregering, over de sacramenten, de eschatologie, manieren om te evangeliseren, en over de vraag hoe zich te verhouden tot de omringende cultuur. Op deze en nog veel andere gebieden behouden we ons niet alleen het recht voor om met elkaar van mening te verschillen, maar stimuleren we actief het open gesprek. We willen graag dat de discussie over deze verschillen in opvattingen zich afspeelt in het forum van het openbare debat op voorwaarde dat de grenzen van onze basisdocumenten niet overschreden worden.

Het feit dat we een coalitie zijn heeft een aantal gevolgen. Omdat we vasthouden aan een meer strak omlijnde visie op het evangelie dan het geval is voor sommige andere denominaties of organisaties zullen sommigen ons te bekrompen vinden; omdat we ons over andere zaken helemaal niet uitspreken zullen anderen ons te slap vinden. We hebben van harte discussies gestimuleerd tussen jonge- en oude-aardecreationisten, tussen voor- en tegenstanders van de kinderdoop. We zijn geen denominatie en geen strak geregisseerde parakerkelijke organisatie. We zijn een coalitie.

Dit heeft ook implicaties voor de manier waarop we aankijken tegen de blogs die op onze website staan. De meeste dingen die op onze website verschijnen gaan eerst door de handen van ons capabele redactieteam voordat ze geplaatst worden, maar de bloggers en de dingen die zij plaatsen worden iets anders behandeld. TGC verwacht van alle blogs op onze website dat ze binnen de goede grenzen blijven van onze basisdocumenten, en dat ze getuigen van een stevige inspanning om zich in liefde aan de waarheid te houden. Af en toe raadpleegt een blogger een van onze redacteuren. Het is volkomen duidelijk voor al onze bloggers dat afwijken van onze basisdocumenten, of schrijven in een kwaadaardige geest voldoende reden is voor het verwijderd worden van de website. Maar we verwachten niet van onze bloggers dat ze het eens zijn met alle anderen die op onze website publiceren. Opvattingen verwoord in blogs geven niet noodzakelijk de opvattingen weer van TGC. We zijn een coalitie.

En – heerlijk ironisch -: dit is de officiële opvatting van het bestuur van TGC!

Don Carson, president

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Laad meer
Laden