×

Beleidsplan Stichting TGC Nederland & Vlaanderen

Doelstellingen

De stichting TGC Nederland en Vlaanderen heeft ten doel:

 • Om samen met het internationale netwerk van The Gospel Coalition het geloof in het evangelie van Jezus Christus te versterken en te vernieuwen om zo de kerkelijke geloofspraktijk te vernieuwen en te reformeren vanuit het geheel van de bijbel ten behoeve van kerk en maatschappij in Nederland en Vlaanderen.
 • De verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus.

De stichting tracht dit doel te bereiken door zich te verenigen met medegelovigen en samenwerking te zoeken met allen die dit zelfde doel van harte onderschrijven, ongeacht klasse en kerkelijke en etnische achtergrond.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting bestaat uit: predikanten/voorgangers, leidinggevenden, theologen, theologiestudenten en overige belangstellenden.

Activiteiten

De stichting ontplooit daarvoor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

 • Het beleggen van conferenties en andere ontmoetingen voor voorgangers, leidinggevenden, theologiestudenten en overige belangstellenden;
  De eerste conferentie stond gepland voor 27 en 28 mei 2020 in Almere (maar zal worden verplaatst naar een latere datum i.v.m. de corona crisis).
 • Het bevorderen van de uitgave van boeken, artikelen en toerustingsmaterialen;
  We werken aan de uitgave van de Nederlandse vertaling van twee boeken van dr. D.A. Carson (een van de oprichters van TGC in Amerika). Daarnaast publiceren we artikelen op onze website.
 • Het onderhouden van een eigen website (www.tgcnederland.nl);
  Bijna wekelijks worden nieuwe artikelen op de website geplaatst (vertalingen of nieuw geschreven artikelen).
 • Het onderhouden van contacten met verwante organisaties in binnen- en buitenland.
  De stichting onderhoudt goede contacten met verwante organisaties zoals geloofstoerusting.nl, Heart Cry, enz. in Nederland, en met andere TGC netwerken in Europa en Amerika.

Financiën van de stichting

De stichting beoogt niet het maken van winst en ook niet het opbouwen van een eigen vermogen meer dan noodzakelijk voor de te verrichten werkzaamheden. De stichting streeft ernaar om alle inkomsten te besteden aan de te maken kosten voor de activiteiten.

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit: deelnemersbijdragen van conferenties, opbrengsten van collectes, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De uitgaven van de stichting omvatten o.a. de kosten voor het houden van conferenties (huur van gebouwen, vergoedingen aan sprekers, drukkosten van materialen of publicaties, de kosten voor het bijhouden van de website en onkosten gemaakt door bestuursleden). Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het zou in de toekomst mogelijk zijn dat we een betaalde kracht aanstellen als het werk zich uitbreidt. In dat geval zullen de kosten daarvan gedekt worden door de inkomsten.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën in overeenstemming met de statuten van de stichting.

Gegevens van de stichting

Stichting TGC Nederland en Vlaanderen

Postadres: Klipper 64, 2991 KL Barendrecht, Nederland

RSIN 860731510

KvK nummer: 76662462

Bankrekening ING Bank: NL56 INGB 0009 6116 15

Bestuursleden:

Dr. W.A. den Boer, Nunspeet; voorzitter

Dr. C.G. van Kralingen, Barendrecht; secretaris-penningmeester

Drs. M.K. de Wilde, Sommelsdijk; lid

 

Financieel jaarverslag 2020

Overzicht Baten en Lasten 2020

Balans 2020