×

50 citaten van Tim Keller (1950–2023)

Meer van Matt Smethurst

Tim Keller (1950-2023) is naar huis gegaan om bij de Heiland te zijn die hij zo trouw liefhad, over wie hij schreef en die hij predikte. De medeoprichter van The Gospel Coalition was een productief auteur, en al zijn preken in de Redeemer Presbyterian Church van New York zijn nu gratis beschikbaar. U kunt ook over zijn leven lezen in Collin Hansens recente biografie Timothy Keller: His Intellectual and Spiritual Formation. (De Nederlandse vertaling van deze biografie zal 9 oktober gepresenteerd worden tijdens een tweedaagse conferentie in Almere over ‘Het Evangelie in een seculiere tijd. Wat we kunnen leren van Tim Keller’.)

Het is moeilijk om de invloed van deze man op mijn leven en bediening te meten – en op talloze anderen. Hier zijn 50 van mijn favoriete citaten van Keller.


“Het enige wat de dood kan doen voor christenen is hun leven oneindig veel beter maken.”

“Het diepste fundament van christelijke zekerheid is niet hoezeer ons hart op God is gericht, maar hoe onveranderlijk Zijn hart op ons is gericht.”

“Als Jezus opstond uit de dood, dan moet je alles wat Hij zei accepteren. Als Hij dat niet deed, waarom zou je je dan druk maken over wat Hij zei? De vraag waar alles om draait is niet of je zijn onderwijs kunt waarderen, maar of Hij is opgestaan uit de dood.”

“Beschrijf de God die je hebt afgewezen. Beschrijf de God waarin je niet gelooft. Misschien geloof ik die God ook wel niet.”

“Hedendaagse mensen hebben de neiging de Bijbel te onderzoeken, op zoek naar dingen die ze niet kunnen accepteren; maar christenen zouden dat moeten omkeren, door de Bijbel toe te staan ons te onderzoeken, op zoek naar dingen die God niet kan accepteren.”

“Satan beheerst ons niet met tandafdrukken in het vlees, maar met leugens in het hart. … Onze beste verdediging in de strijd tegen [zijn] leugens is niet het produceren van bezweringen, maar het herhalen van de waarheid.”

“Het evangelie is dat ik zo zondig ben dat Jezus voor mij moest sterven, en toch zo geliefd en gewaardeerd dat Jezus blij was voor mij te sterven. Dit leidt tegelijkertijd tot diepe nederigheid en diep vertrouwen. Ik kan me niet boven iemand verheven voelen, en toch hoef ik niemand iets te bewijzen.”

“De leer van de zonde betekent dat gelovigen nooit zo goed zijn als ons juiste wereldbeeld ons zou moeten maken. En de leer van algemene genade betekent dat ongelovigen nooit zo slecht zijn als hun valse wereldbeeld hen zou moeten maken.”

“Alleen als jouw god je kan prikkelen en uitdagen weet je dat je de echte God aanbidt en niet een verzinsel van je verbeelding. … Als jouw god het nooit met je oneens is, aanbid je misschien wel gewoon een geïdealiseerde versie van jezelf.”

“De glorie van God is beschikbaar voor je in de kerk op een manier die nergens anders beschikbaar is. … Er is geen belangrijker middel tot discipelschap dan diepe betrokkenheid bij het leven van de kerk.”

“Je wordt niet zomaar verliefd [onvertaalbaar: ‘You don’t fall in love’]. Je verbindt je eraan. Liefde zegt: ‘Ik zal er zijn, wat er ook gebeurt.'”

“Als je zegt ‘Ik weet dat God me vergeeft, maar ik kan mezelf niet vergeven’, betekent dit dat je gefaald hebt tegenover een afgod wiens goedkeuring belangrijker is dan die van God.”

“Als je werk tot je identiteit maakt en je slaagt, zal het je naar het hoofd stijgen. Als je faalt, zal het je hart raken.”

“Geliefd zijn zonder gekend te worden is oppervlakkig. Gekend zijn maar niet geliefd is onze nachtmerrie. Alleen Jezus kent ons tot op de bodem en houdt van ons tot in de hemel.”

“De enige die een koning om 3 uur ’s nachts durft wakker te maken voor een glas water is een kind. Wij hebben dat soort toegang [tot God].”

“Tolerantie gaat niet over het niet hebben van overtuigingen. Tolerantie gaat over hoe je mensen behandelt die het niet met je eens zijn.”

“Traditionele religie zegt: ‘Ik geef God een goede morele staat van dienst, dus moet Hij mij zegenen.’ Het evangelie zegt: ‘God geeft mij een goede morele staat van dienst door Christus, dus ik wil Hem zegenen.’ … Religie zegt: ‘Als ik gehoorzaam, dan zal God me liefhebben en accepteren.’ Het evangelie zegt: ‘God houdt van me en accepteert me, daarom wil ik gehoorzamen.'”

“Het evangelie zegt dat je tegelijkertijd zondiger en slechter bent dan je ooit had durven geloven, maar ook meer geliefd en aanvaard dan je ooit had durven hopen.”

“Als je van een klif valt, schiet sterk geloof in een zwakke tak dodelijk tekort vergeleken met zwak geloof in een sterke tak. Redding is uiteindelijk niet gebaseerd op de kracht van je geloof, maar op het voorwerp van je geloof.”

“De verleiding voor hen die lijden is om aan te nemen dat, omdat we geen goede doelen kunnen bedenken die God met ons lijden voorheeft, er geen [goede doelen] kunnen zijn.”

“Er zijn de goede dingen van deze wereld, de moeilijke dingen van deze wereld, en de beste dingen van deze wereld – Gods liefde, glorie, heiligheid, schoonheid. De leer van de Bijbel is dat de weg naar de beste dingen niet via de goede dingen gaat, maar meestal via de moeilijke dingen. … Er is geen boodschap die méér indruist tegen de manier waarop de wereld het leven begrijpt of die méér haar waarden ondermijnt.”

“De christelijke seksuele ethiek werd door de apostelen gezien als een ononderhandelbaar onderdeel van de orthodoxie, een van de kernovertuigingen van het christelijk geloof. Wat christenen onderwezen en praktiseerden over seksualiteit was evenzeer een noodzakelijke implicatie van het evangelie en de opstanding als de zorg voor de armen en de gelijkheid van de rassen. Dit maakt het onmogelijk om te beweren, zoals velen proberen te doen, dat wat de Bijbel zegt over de zorg voor de armen juist is, maar dat wat hij zegt over seks achterhaald is en terzijde geschoven moet worden.”

“Seks buiten het huwelijk wordt tot een product dat we consumeren als we iemand aantrekkelijk genoeg vinden in kwaliteit en laag genoeg in prijs. Gaat de kwaliteit achteruit of de prijs omhoog, dan kunnen we weglopen, want er is geen verbond. Maar als seks alleen gepaard gaat met de radicale zelfgave en levenslange verbintenis van het huwelijk, haalt dat seks als het ware van de markt en maakt het onbetaalbaar.”

“Toen Jezus Christus in de tuin van Gethsémané was en de ultieme duisternis op Hem neerdaalde en Hij wist dat die zou komen, liet Hij je niet in de steek; Hij stierf voor jou. Als Jezus Christus je niet in de steek liet in zijn duisternis, de ultieme duisternis, waarom zou Hij je dan nu, in de jouwe, in de steek laten?”

“Alleen een begrip van wat Jezus aan het kruis deed – de leer van de plaatsvervangende verzoening – kan geestelijke misvattingen voorkomen. … Alleen deze doctrine weerhoudt ons ervan te denken dat God voornamelijk heilig is met enige liefde of voornamelijk liefdevol met enige heiligheid – maar in plaats daarvan is Hij zowel heilig als liefdevol in gelijke mate, onderling afhankelijk. Alleen deze kijk op God maakt van verwende of verwaarloosde mensen gezonde en geliefde mensen.”

“Het seculiere denkkader … heeft het gewonde geweten niets te bieden om het te genezen. Het heeft niets te zeggen tegen het zelf dat zich onwaardig voelt voor liefde en vergeving. Iedereen die de diepte van zijn zonde heeft gezien en waartoe hij in staat is, zal nooit worden gerustgesteld door het afgezaagde ‘Wees lief voor jezelf, je verdient het’.”

“Echt berouw begint waar witwassen (‘Er is niet echt iets gebeurd’) en schuld afschuiven (‘Het was niet echt mijn schuld’) en zelfmedelijden (‘Het spijt me vanwege wat het me gekost heeft’) en zelfkastijding (‘Ik zal me zo verschrikkelijk voelen dat niemand me kan bekritiseren’) ophouden.”

“Vergeving wordt geschonken (vaak een flinke tijd) voordat ze wordt gevoeld – niet gevoeld voordat ze wordt geschonken. Vergeving is de belofte om de prijs van de zonde niet te vorderen van degene die je gekwetst heeft. … Waarschijnlijk heb je altijd gedacht: ‘Ik moet het eerst voelen voordat ik vergeving schenk. Ik moet me minder boos gaan voelen voordat ik ze niet meer aansprakelijk stel.’ Als je wacht om het te voelen voordat je het schenkt, zul je het nooit geven; je zult in woede gevangen blijven zitten.”

“Het is moeilijk om boos te blijven op iemand als je voor hem bidt. Het is ook moeilijk om boos te blijven tenzij je je superieur voelt, en het is moeilijk om je superieur te voelen als je voor hem of haar bidt, want in het gebed benader je God als een vergeven zondaar.”

“Bidden is de enige toegang tot echte zelfkennis. Het is ook de belangrijkste manier waarop we diepe verandering ervaren – de herordening van onze liefdes. Gebed is hoe God ons zoveel van de onvoorstelbare dingen geeft die Hij voor ons heeft. Gebed maakt het veilig voor God om ons veel van de dingen te geven waar we het meest naar verlangen. Het is de manier waarop we God kennen, de manier waarop we God eindelijk als God behandelen. Gebed is simpelweg de sleutel tot alles wat we moeten doen en zijn in het leven.”

“God geeft ons wat we vragen of wat we zouden vragen als we alles wisten wat Hij weet.”

“We weten dat God ons zal antwoorden als we roepen omdat Hij op een verschrikkelijke dag Jezus niet antwoordde toen Hij riep. … Jezus’ gebeden kregen de afwijzing die wij zondaars verdienen, zodat onze gebeden de aanvaarding konden krijgen die Hij verdient.”

“Barmhartigheid is niet alleen de taak van de christen. Barmhartigheid is het kenmerk van de christen.”

“Een goede preek is niet als een knots die op de wil slaat, maar als een zwaard dat het hart treft.”

“Schriftverklarende prediking zou het hoofddieet van de prediking voor een christelijke gemeenschap moeten zijn. … [Het] is de beste methode om uw overtuiging dat de hele Bijbel waar is te tonen en over te brengen. Deze benadering getuigt ervan dat u gelooft dat elk deel van de Bijbel Gods Woord is, niet alleen bepaalde thema’s en niet alleen de delen waar u het mee eens bent.”

“Preken is niet alleen de tekst uitleggen, maar haar ook gebruiken om het hart aan te spreken. Ik zie vaak dat predikers zoveel tijd besteden aan de eerste taak dat ze weinig verstand en vernuft steken in de tweede.”

“Elke keer dat je een Bijbeltekst uiteenzet, ben je niet klaar tenzij je aantoont hoe ze ons laat zien dat we onszelf niet kunnen redden en dat alleen Jezus dat kan.”

“Christelijke communicatoren moeten laten zien dat wij ons heel goed herinneren (of op zijn minst begrijpen) hoe het is om niet te geloven.”

“De humanistische morele waarden van het secularisme zijn niet het resultaat van wetenschappelijk redeneren, maar zijn tot ons gekomen vanuit een veel verder verleden … ze hebben een theologische geschiedenis. En moderne mensen houden eraan vast door geloof alleen.”

“Door het geloof in het kruis krijgen wij een nieuw fundament voor een identiteit die ons zowel nederig maakt en van ons egoïsme bevrijdt, als die zó onfeilbaar zeker is van de liefde, dat wij in staat zijn andersdenkenden te omarmen in plaats van uit te sluiten.”

“Dit is het onovertroffen aanbod van het christelijk geloof: een betekenis die door het lijden niet kan worden weggenomen, een voldoening die niet gebaseerd is op omstandigheden, een vrijheid die de liefde geen pijn doet maar juist versterkt, een identiteit die je niet verplettert of anderen uitsluit, een moreel kompas dat je niet in een onderdrukker verandert, en een hoop die alles aankan, zelfs de dood.”

“Als het lijden dat Jezus doorstond Hem er niet toe bracht ons op te geven, zal niets dat doen.”

“Jezus is een van de zeer weinige personen in de geschiedenis die een grote wereldreligie heeft gesticht of die, zoals Plato of Aristoteles, eeuwenlang de koers van het menselijk denken en leven heeft bepaald. Jezus behoort tot dat kleine, selecte groepje. Anderzijds zijn er in de loop der jaren een aantal personen geweest die impliciet of expliciet beweerden goddelijke wezens uit andere werelden te zijn. Velen van hen waren demagogen; nog veel meer waren leiders van kleine, op zichzelf staande sekten van ware gelovigen. Het unieke aan Jezus is dat Hij het enige lid is van de eerste groep personen die ook deel uitmaakt van de tweede.”

“Alles in het Hebreeuwse wereldbeeld verzette zich tegen het idee dat een mens God zou kunnen zijn. Joden zouden de naam ‘Jahweh’ niet eens uitspreken of spellen. En toch overtuigde Jezus Christus – door zijn leven, door zijn beweringen en door zijn opstanding – zijn naaste Joodse volgelingen ervan dat Hij niet slechts een profeet was die hen vertelde hoe ze God konden vinden, maar God zelf, gekomen om ons te vinden.”

“Als je tot Christus komt, moet je je voorwaarden laten vallen. Je moet het recht opgeven om te zeggen: ‘Ik zal U gehoorzamen als … Ik zal dit doen als …’ Zodra je zegt: ‘Ik zal U gehoorzamen als‘, is dat helemaal geen gehoorzaamheid. Je zegt dan: “U bent mijn adviseur, niet mijn Heer. Ik zal graag Uw aanbevelingen opvolgen. En misschien zelfs wel meer dan één. Nee. Als je wilt dat Jezus bij je is, moet je het recht op zelfbeschikking opgeven. Zelfverloochening is een daad van rebellie tegen onze laatmoderne cultuur van zelfbevestiging. Maar daar zijn we toe geroepen. Tot niets minder.”

“Als je zegt: ‘Leerstellingen doen er niet toe; waar het om gaat is dat je een goed leven leidt’, dan is dat een leerstelling. Dat noemen we de leer van redding door je werken in plaats van door genade.”

“Het is bij het sterven dat God zegt: ‘Als Ik niet je zekerheid ben, dan heb je geen zekerheid, want Ik ben het enige dat niet van je afgenomen kan worden. Ik zal je vasthouden in mijn eeuwige armen. Alle andere armen zullen je laten vallen, maar Ik zal je nooit laten vallen. Reukzout is erg onaangenaam, maar ook erg effectief. Maar als je ontwaakt uit je illusies, wees dan gerust, want dit is wat Jezus Christus ons biedt als we Hem door geloof als onze Verlosser hebben.”

“Als u uw eigen gedrag wilt begrijpen, moet u begrijpen dat alle zonde tegen God is gegrond in een weigering te geloven dat God meer is toegewijd aan ons welzijn, en zich meer bewust is van wat dat is, dan wij. We wantrouwen God omdat we aannemen dat Hij niet echt voor ons is, dat we ons ellendig zullen voelen als we Hem de volledige controle geven. Adam en Eva zeiden niet: ‘Laten we slecht zijn. Laten we ons eigen leven en dat van alle anderen ruïneren!’ Ze dachten eerder: ‘We willen gewoon gelukkig zijn. Maar zijn bevelen lijken ons niet de dingen te geven die we nodig hebben om te floreren. We zullen de dingen in eigen hand moeten nemen – we kunnen Hem niet vertrouwen.'”

“De enige storm die echt kan vernietigen – de storm van goddelijke gerechtigheid en oordeel over zonde en kwaad – zal nooit over je heen komen. Jezus boog zijn hoofd in die ultieme storm, vrijwillig, voor jou. Hij stierf en ontving de straf voor de zonde die wij verdienen, zodat wij vergiffenis kunnen krijgen als wij op Hem vertrouwen. Als je Hem dat voor jou ziet doen, beantwoordt dat zeker niet alle vragen die je hebt over je lijden. Maar het bewijst dat Hij ondanks alles nog steeds van je houdt. Omdat Hij voor jou in die storm werd geworpen, kun je er zeker van zijn dat er in het hart van deze storm liefde voor jou is.”

“Al zou je honderd keer slechter zijn dan je bent, je zonden zouden geen partij zijn voor zijn genade.”

Laad meer
Laden