×

Prediking als aanbidding

Verslag Predikantenconferentie met John Piper

‘Ware prediking en ware aanbidding gaan op een zeer natuurlijke wijze samen’, aldus John Piper. Hij sprak maandag 30 september in Amerongen op een predikantenconferentie georganiseerd door drie organisaties, namelijk het Zoeklicht, Geloofstoerusting en HeartCry. Een verslag door Jerry Thuis, voorganger van Evangelische gemeente De Pijler in Lelystad en lid van de Raad van Advies en Aanbeveling van TGC Nederland.

Mooi dat ze, na de Zoeklichtdagen (waar John Piper had gesproken voor zo’n 6000 mensen), een moment gecreëerd hadden voor circa 260 voorgangers om stil te staan bij hun kerntaak: het preken uit de bijbel. Het was een ontmoeting waar ik al een tijdje naar uitkeek. Want Piper is een predikant en theoloog die voor mij een voorbeeld is in veel opzichten. Aan zijn visie op het predikantschap, het preken in het bijzonder, en de bevlogenheid waarmee hij dat zelf doet, kan ik me enorm optrekken. Door de beschikbaarheid van online lezingen en preken was het natuurlijk de vraag of Piper met een fris verhaal zou verschijnen dat nieuwe denkstof zou geven. Als je iemand volgt, regelmatig beluistert of leest dan weet je immers wel waar iemand staat.

Heraut

Maar tijdens deze ontmoeting was het opnieuw genieten. Nee, het was niet heel verfrissend of nieuw wat Piper bracht. Maar hij beschikt over de zeldzame kwaliteit om je als luisteraar helemaal mee zijn betoog in te trekken. Geen ontkomen aan! Hij benadrukte de schoonheid van de Schrift en het belang om dat als prediker ook te zien en te ervaren, voordat je de kansel op gaat. Piper legde uit dat het gaat om te spreken over de bedoelingen en intenties van de auteurs van de Schrift. Om de boodschap van God zélf, aangezien de auteurs geïnspireerd waren door de heilige Geest. ‘Vermijd het preken van je eigen ideeën!’. Vervolgens ging hij in op andere vragen. Waarom bestaat bijbelverklarende verheerlijking van God eigenlijk? Op welke wijze mogen we dat gestalte geven als geestelijk werkers? Piper gebruikte het beeld van de afgezant van de koning (de heraut of stadsomroeper) die een boodschap doorgeeft op het marktplein van een dorp.

Vermijd het preken van je eigen ideeën!

Tijdens zijn lezing haalde Piper diverse bijbelteksten aan om zijn betoog te voorzien van argumenten. Extra aandacht kreeg de tekst uit 2 Timoteüs 3:16 over de inspiratie van de Schrift. We moesten doorlezen tot hoofdstuk 4:5 om vervolgens te luisteren naar vier observaties van Piper met betrekking tot dit gedeelte. Het komt er volgens hem op aan om veel moeite te doen om woorden en zinnen te begrijpen en aandacht te geven als we de bijbel bestuderen. In Pipers eigen woorden: ‘Woorden zijn als ramen waar doorheen, als het goed begrepen wordt, ondoorgrondelijke rijkdom te zien is’ (Ef. 3:8). Wat een voorrecht om als voorganger mee bezig te zijn!

Verstand en hart

Aan het slot van zijn lezing benadrukte John Piper dat God het meest wordt verheerlijkt als de waarheid van de Schrift op een juiste manier wordt begrepen. Ons verstand moet aangesproken worden. Daarnaast is het net zo belangrijk dat de waarde van deze waarheid ook ervaren wordt door de predikant en luisteraar. Het gaat om ons verstand én ons hart. Het besloot zijn lezing met een kort gebed, waarin een bede klonk om hulp en toepassing om het gehoorde, in zoverre het overeenkwam met Gods wil en waarheid, in praktijk te brengen.

Na de lezing was er tijd voor een Q&A-sessie met vragen uit het publiek. Daarin kwamen verschillende thema’s voorbij. Er werd onder andere stilgestaan bij: muziekstijl in de eredienst, verschillende doelgroepen tot wie je preekt in de gemeente en de Nashville-verklaring. De prikkelende vraag kwam voorbij: ‘Als het te rechtvaardigen is dat jij jezelf een christen-hedonist noemt, is er dan iets op tegen dat Wesley Hill zichzelf een Gay-christian noemt?’. Een vraag waar Piper nog eens goed over na moest denken. Uiteindelijk heeft alles te maken met context en associaties.

Conferentie TGC Nederland

Ver voorbij de gebruikelijke lunchtijd zongen we nog een aantal liederen om vervolgens te genieten van een saucijzenbroodje en lekkere groentesoep. Een gratis exemplaar van Pipers nieuwe boek over de ambacht van het preken (‘Prediking als aanbidding. Bijbelverklarende verheerlijking van God’) werd ons ook overhandigd. Er was voldoende mogelijkheid om anderen te ontmoeten en te spreken. Als TGC Nederland maakten we daar meteen gebruik van om het concept van onze eerste conferentie door te spreken. 27 en 28 mei 2020 hopen we de gemeente van Jezus Christus in Nederland toe te rusten met een conferentie waar TGC-oprichter Don Carson als hoofdspreker bij aanwezig hoopt te zijn. Ook dat is een event om naar uit te kijken!

Laad meer
Laden