×

Het Evangelie centraal stellen en met kracht verkondigen

D.A. Carson, Het evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus, Kampen, Brevier Uitgeverij, 2020, ISBN 9789492433640, 200 pag., € 20,-. Bestellen: www.geloofstoerusting.nl/tgc

Het evangelie centraal is het eerste boek in een reeks ‘Samen voor het Evangelie’ die The Gospel Coalition (TGC) Nederland & Vlaanderen wil gaan uitbrengen. TGC Nederland & Vlaanderen is een Nederlandse dochter van TGC Amerika. TGC Nederland & Vlaanderen richt zich, zo stelt de website, op ‘de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en maatschappij’. Dat doet zij door artikelen te publiceren op haar website, conferenties te organiseren en nu dus ook door een reeks boeken te gaan publiceren.

Het evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus

Het evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus

Uitg. Brevier, 2021. 200 pag.

Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele Bijbel om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is. Jezus’ kruis en opstanding zouden ongelofelijk zijn wanneer God ze niet Zelf had geopenbaard.

Een God Die leeft, sterft en weer leeft. Een God Die in toorn tegenover ons staat en toch van ons houdt. Een kruis waaraan de straf wordt voltrokken door God en gedragen door God. Wie ermee opgegroeid is zou vergeten hoe bijzonder het is. Daarom wil D.A. Carson er in dit boek de nodige aandacht voor vragen.

Uitg. Brevier, 2021. 200 pag.

De eerste in de reeks is een vertaling van een boek van D.A. Carson, emeritus professor Nieuwe Testament aan Trinity Evangelical Divinity School in Amerika. Carson heeft veel gepubliceerd op het terrein van bijbelse theologie en in het bijzonder het Nieuwe Testament. Hij is één van de founding fathers van TGC Amerika. Het is wat dat betreft een logische keuze om de reeks te openen met een boek van een van de oprichters van TGC. Carson heeft bovendien van 2005 tot 2020 leiding gegeven aan TGC.

TGC wil het evangelie van Christus met kracht naar voren brengen in de cultuur van onze tijd. (…) Het boek van Carson past daar goed bij.

TGC wil het evangelie van Christus met kracht naar voren brengen in de cultuur van onze tijd. Dat betekent enerzijds vasthouden aan het Evangelie zoals het de eeuwen door beleden is en tegelijk in rapport zijn met onze tijd. Want in elke generatie dreigt het gevaar dat we het Evangelie kwijtraken door relativisme of dwaling. TGC verbindt christenen die wel op bepaalde punten van mening verschillen, zoals bijvoorbeeld over de kinderdoop, maar elkaar vinden als het gaat om de kern van het Evangelie.

Het boek van Carson past daar goed bij. In zijn boek wil Carson een inleidende verklaring geven van het kruis en de opstanding en de betekenis daarvoor voor het christelijk geloof. Het boek bevat vijf hoofdstukken over vijf Bijbelgedeelten: Mattheüs 27:27-51a (De viervoudige ironie van het kruis), Romeinen 3:21-26 (Het hart van de Bijbel), Openbaring 12 (De vreemde overwinning van een geslacht Lam), Johannes 11:1-53 (Een wonder vol verrassingen) en Johannes 20:24-31 (Twijfel aan de opstanding van Jezus). Deze hoofdstukken gaan terug op lezingen die Carson op een conferentie hield. Je komt goede exegese tegen (zoals je van Carson kunt verwachten), maar ook uitgebreid vertelde anekdotes, voorbeelden en toepassingen, zoals die in lezingen aan de orde komen. De hoofdstukken zijn goed los van elkaar te lezen. Het boek biedt veel moois over het Evangelie en maakt duidelijk waarom kruis en opstanding het hart van het christelijk geloof uitmaken. Dat moet telkens weer uitgelegd en beleden worden. Zo past het boek bij de missie van TGC: het Evangelie centraal stellen en met kracht verkondigen.

Het boek biedt veel moois over het Evangelie en maakt duidelijk waarom kruis en opstanding het hart van het christelijk geloof uitmaken.

Wie een systematische omschrijving zoekt van de betekenis van kruis en opstanding die moet elders terecht. Je vindt namelijk wel allerlei belangrijke exegetische opmerkingen, en vooral waarom het Evangelie van verzoening door voldoening zo belangrijk is, maar bijvoorbeeld geen reflectie over waarom Romeinen 3 het hart van de Bijbel is of discussie met hedendaagse auteurs die minder nadruk leggen op verzoening door voldoening of er zelfs kritische tegenover staan.

Wat Carson doet is vooral, door nauwkeurig lezen en de tekst te volgen, de boodschap van kruis en opstanding uiteenzetten.

Wat Carson doet is vooral, door nauwkeurig lezen en de tekst te volgen, de boodschap van kruis en opstanding uiteenzetten. Af en toe grenst hij de juiste verkondiging van het Evangelie af van meningen die volgens hem niet bij de Bijbeltekst passen. Zo wijst hij de gedachte af dat Jezus Zichzelf beklaagt aan het kruis en laat Hij zien hoe Hij Zich, ook bij het citeren van Psalm 22 in het kruiswoord van de verlatenheid bewust was van de betekenis van Zijn kruisiging. Bij de bespreking van Romeinen 3 grenst Carson zijn uitleg, waarin de realiteit van de toorn van God en de verzoening door voldoening duidelijk naar voren wordt gebracht, af tegen de visie van C.H. Dodd die de toorn van God niet reëel achtte. Het is voor Carson een zeer aangelegen punt dat kruis en opstanding ons vertellen van onze zonde en schuld en van Christus Die onze plaats innam en Gods toorn wegdroeg.

Wat TGC wil is dat christenen elkaar vinden in de kern en blijven bij het Evangelie dat de eeuwen door geklonken heeft. Dat Evangelie komt helder naar voren in deze publicatie. Ik ben benieuwd wat het volgende boek zal zijn in de TGC-reeks.

Laad meer
Laden