×

Over TGC Nederland en Vlaanderen

 

TGC Nederland & Vlaanderen richt zich op de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en maatschappij in Nederland en Vlaanderen

Het evangelie is een kracht van God tot behoud (Rom. 1). Iedere generatie loopt echter het risico om het juiste zicht op het evangelie kwijt te raken. Verzoekingen, afleidingen, verkeerde leerstellingen, afgoden – er is zoveel dat ons geloof kan schaden. Maar als de kerk wil bloeien, moeten we duidelijk zijn over het evangelie, over wat het is en wat het betekent voor alle terreinen van het leven.

Dat is waarom The Gospel Coalition (TGC) bestaat. We zijn een coalitie van volgelingen van Christus van over de hele wereld, die samenwerken om de huidige kerk te vernieuwen volgens het aloude evangelie. We zijn predikanten, kerkleden, ouders, studenten, kunstenaars, ondernemers, enz. We zijn afkomstig uit alle volken, talen en naties.

Wat ons één maakt is niet cultuur, nationaliteit of politiek, maar het kruis van Christus. We komen samen om Gods glorie en heerschappij te verkondigen. We rusten elkaar toe om Gods Woord te kennen. We gaan het gesprek aan met de cultuur om Gods waarheid aan de orde te stellen. We zijn een beweging van reformatie en vernieuwing die christenen helpt om God lief te hebben, Zijn Woord te kennen, Hem te gehoorzamen en de wereld te bereiken met genade en waarheid.

We streven ernaar om trouw te zijn aan God en het heerlijke evangelie van Zijn Zoon, Jezus Christus. In zijn dood en opstanding is er redding en vergeving van zonden, nieuw en eeuwig leven, de gave van de Heilige Geest, en verzoening met God. Dit is het goede nieuws dat de wereld dringend nodig heeft. En het verspreiden van dit nieuws is alles waar het in TGC om draait.

TGC is een divers gezelschap, maar wat ons samenbindt is onze gezamenlijke toewijding aan het evangelie van Jezus Christus zoals dat is verwoord in onze basisdocumenten – onze geloofsbelijdenis en onze theologische visie op de evangeliebediening.

We verlangen dat in onze samenleving het evangelie van Jezus Christus krachtig verkondigd wordt in woorden en daden. Want waar Jezus Christus verkondigd wordt en Gods Geest werkt, worden mensen gered van de vernietigende kracht van de zonde en stellen mensen hun leven in dienst van God om Zijn onvoorwaardelijke liefde handen en voeten te geven.

Twee misvattingen

Het evangelie wordt altijd bedreigd door twee misvattingen, die beide de kern van het evangelie aantasten: Aan de ene kant is dat wetticisme en moralisme of religiositeit in een of andere vorm, of aan de andere kant juist de keerzijde hiervan: relativisme en antinomianisme of secularisme. In het eerste geval keert een mens, en ook een kerk, terug tot het idee dat zijn werken hem moeten redden – je gaat weer leven alsof het evangelie niet de waarheid is, hoe zeer je het ook gelooft en belijdt met je verstand. In het tweede geval gaan mensen denken dat de manier waarop ze leven er niet zoveel toe doet en/of eigen maatstaven aanleggen. Gelovigen en kerken bewegen zich uit het centrum naar een van de beide bedreigingen van het evangelie. Dit kan allerlei gevolgen hebben zoals zelfvoldaanheid, onzekerheid, bezorgdheid of zelfhaat. Kortom: het evangelie van pure genade is uit het oog verloren. Dat evangelie maakt reddeloze zondaren nederig en biedt ze troost. Want als je dit evangelie kent besef je zondiger te zijn dan je ooit had gedacht, maar ook meer geliefd dan je ooit hadden durven hopen. Dat geeft vrede,  vreugde en vriendelijkheid enz. (Gal. 5:22).

Ons verlangen is dat het evangelie van Jezus Christus in de 21e eeuw in al zijn rijkdom opnieuw in het centrum van de kerk en het leven van iedere christen komt, en vandaaruit verkondigd wordt in en aan de wereld.

Evangelie en context

Zowel ‘evangelie’ als ‘context’ spelen in de visie en missie van TGC een centrale rol. De basisdocumenten zetten zorgvuldig uiteen wat TGC hieronder verstaat en de activiteiten van TGC Nederland & Vlaanderen zullen erop gericht zijn om deze visie op het evangelie verder te ontdekken, uit te werken en te verbreiden. Velen gebruiken immers hetzelfde woord ‘evangelie’, maar daarmee verstaat niet iedereen er hetzelfde onder. Wat is er dan zo bijzonder aan de visie en missie van TGC als beweging die focust op het evangelie dat die het waard is om aller aandacht te krijgen? Waarom is TGC in relatief korte tijd uitgegroeid tot een internationaal bekende, gewaardeerde en invloedrijke beweging?

Tim Keller beschrijft op heldere wijze deze ‘gecontextualiseerde evangeliebediening’ als het centrum waar twee assen elkaar kruisen: op de verticale as vormt deze gecontextualiseerde evangeliebediening het midden tussen wetticisme enerzijds en relativisme anderzijds (lees meer in het artikel ‘Wat is een evangeliebeweging?’), en op de horizontale as vormt deze gecontextualiseerde evangeliebediening het midden tussen te grote aanpassing aan de cultuur aan de ene kant en terugtrekking uit de cultuur aan de andere kant (lees meer in het artikel ‘Hoe een evangeliebeweging werkt’). Als je beide aspecten samen neemt ontstaat er een ruimte waarin allerlei combinaties mogelijk zijn. Maar er zijn twee combinaties die relatief veel voorkomen, ook in Nederland.

De eerste combinatie is die waarin christenen een neiging hebben tot wetticisme (of: moralisme/traditionalisme; de verticale as) samen met terugtrekking uit de cultuur (de horizontale as). Onder veel andere christenen is er eerder een neiging naar de combinatie van relativisme en overmatige aanpassing aan de cultuur. Een vaag begrip van het evangelie speelt in beide gevallen een belangrijke rol. Wij geloven dat het enige dat beide in de praktijk zeer uiteenlopende groepen zal kunnen helpen en verbinden het evangelie zelf is.

TGC Nederland & Vlaanderen

Daarmee komen we bij de relevantie van TGC voor Nederland en België. Nederland en België kennen zeer veel verschillende denominaties en kerken, die soms sterk gescheiden van elkaar kerk zijn. De steeds verder seculariserende cultuur beïnvloedt sterker dan ooit ook de kerk en haar leden. Tegelijkertijd is er een groeiend, diep verlangen naar meer eenheid die met name onder de jongere generatie meer vorm krijgt. Vooroordelen over de kerk of het christelijk geloof nemen af en verschillen worden gemakkelijk overbrugd doordat er in de cultuur een brede interesse is voor spiritualiteit en zingeving. En voorgangers en kerkleiders weten elkaar steeds beter over de kerkmuren heen te bereiken en elkaar te verstaan. Verschillende initiatieven om meer kerkelijke eenheid te bereiken zijn gaande.

Wij geloven dat die eenheid alleen gevonden kan worden in het evangelie van Jezus Christus (1 Kor. 15). En we geloven ook dat wanneer die eenheid beleden en gevierd wordt, de kerk in Nederland gebouwd wordt en daarmee toeneemt in kracht en geloof. Waar mensen elkaar vinden in het volle evangelie van Jezus Christus ontstaat een eenheid die zich niet laat vangen in of begrenzen door afspraken, instituties of gebouwen.

TGC Nederland & Vlaanderen verbindt zich als Nederlandstalige afdeling aan The Gospel Coalition in Amerika en is sterk verwant aan Europese initiatieven als Evangelium21 in Duitsland en Evangile21 in Frankrijk.

The Gospel Coalition is een internationaal netwerk dat zich richt op het versterken en vernieuwen van het geloof in het evangelie van Jezus Christus om zo de kerkelijke geloofspraktijk te vernieuwen en te reformeren vanuit het geheel van de bijbel.

Dit netwerk is in Amerika ontstaan nadat voorgangers uit verschillende denominaties elkaar opzochten in het verlangen om het evangelie recht te willen doen in een wereld die het evangelie niet kent, in een bonte verzameling van kerken die steeds weer naar het evangelie van Jezus Christus teruggeleid moeten worden en ook in een verlangen om hun eigen bediening en die van anderen te dienen door met elkaar te zoeken en elkaar te wijzen op het hart van het evangelie.

Ook in Europa is sprake van een groeiende groep christenen die zich in een evangeliecentrische bediening herkent en die meer en meer over allerlei grenzen heen het contact met elkaar zoekt. TGC Nederland & Vlaanderen sluit zich dankbaar aan bij deze internationale beweging als de Nederlandstalige tak. In dit verlangen, om vanuit het hart van het evangelie te zoeken naar versterking en vernieuwing van de kerk, herkennen wij ons in onze Nederlandse en Belgische situatie.

Daarom heeft een kerngroep zich al sinds een aantal jaren bezonnen op de mogelijkheden om het gedachtegoed van The Gospel Coalition ook voor Nederland vruchtbaar te maken. Daarbij zijn nauwe contacten gelegd met zowel The Gospel Coalition in Amerika als Evangelium21 in Duitsland en andere evangeliecentrische initiatieven in Europa. De Nederlandse vertaling van de basisdocumenten van The Gospel Coalition, de website www.tgcnederland.nl en de vorming van een raad van voorgangers en theologen zijn bedoeld als een eerste stap om een breder publiek te bereiken en ons verder te bezinnen op de vraag wat de Nederlandse kerk en samenleving nodig heeft en wat TGC Nederland daarin kan betekenen. Op 27 en 28 mei 2020 staat een eerste conferentie gepland waar ook D.A. Carson, president van TGC in de Verenigde Staten, hoopt te spreken. In november 2019 zijn eerste gesprekken geweest met broeders in Vlaanderen (België); op 16 december 2019 is de stichting TGC Nederland & Vlaanderen officieel opgericht door de eerste bestuursleden William den Boer (voorzitter), Kees van Kralingen (secretaris/penningmeester) en Marco de Wilde (lid).